Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SYNGRAPHA – TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 01.10.2016 ROKU

Artykuł 1
[postanowienia ogólne]

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Platformy Syngrapha (zwanej dalej „Platformą”) przez spółkę Syngrapha sp. z o.o. (zwana dalej: „Syngrapha”).
 2. Administratorem danych osobowych jest spółka Syngrapha sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-161 Poznań), przy ul. Smardzewska 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000616267, o numerze identyfikacji podatkowej 7831741300 (zwana dalej „Administratorem”).
 3. Użytkownikiem, w rozumieniu Polityki Prywatności, jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych przez Syngrapha za pośrednictwem Platformy.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Syngrapha może skutkować niemożnością świadczenia przez Syngrapha na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy.
 5. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Syngrapha, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej syngrapha.pl.
 6. Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.).
 7. Wyrażenia użyte w Polityce Prywatności, pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Platformy Syngrapha, chyba że co innego wynika z Polityki Prywatności.

Artykuł 2
[zbieranie danych osobowych]

 1. W trakcie rejestracji na Platformie i korzystania z Platformy, Administrator może domagać się podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Platformy.
 2. Dane osobowe Użytkownika zbierane w sposób określony w ust. 1 powyżej obejmują: nazwisko, imię, adres e-mail, numer PESEL, numer rachunku bankowego, numer IP.

Artykuł 3
[przetwarzanie danych osobowych]

Przekazane przez Użytkowników dane osobowe, przetwarzane są w celu:

 1. założenia Konta Użytkownika oraz świadczeniu przez Syngrapha usług elektronicznych związanych z emitowaniem oraz obejmowaniem Weksli za pośrednictwem Platformy przez Użytkowników, w tym zapewnianie obsługi Użytkownika, zarządzenia kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych;
 2. przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Administratora;
 3. realizacji płatności z wykorzystaniem Serwisu,
 4. egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Platformy Syngrapha.

Artykuł 4
[udostępnianie danych osobowych]

 1. Użytkownicy, zawierający Umowy emisji weksli oraz Umowy dyskontowe, wyrażają zgodę na udostępnienie ich danych osobowych drugiej stronie tych umów oraz Dotpay, w celu umożliwienia realizacji praw i obowiązków wynikających z tych umów.
 2. Użytkownicy, którzy uzyskali dane osobowe od Syngrapha ww. celu, zobowiązani są zapewnić Użytkownikom których dane zostały przekazane realizację przysługujących im uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownicy których danych zostały przekazane mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz modyfikacji, prawo do kontroli przetwarzania ich danych osobowych.

Artykuł 5
[adres IP oraz pliki cookies]

 1. Syngrapha jest uprawniona do gromadzenia w ramach Platformy danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.
 2. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z Platformy tak, aby możliwe było np. korzystanie z Platformy bez konieczności ponownego logowania się. Syngrapha zbiera zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.

Artykuł 6
[prawa i obowiązki Administratora]

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.).
 2. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Platformy.
 4. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: spółkom zależnym; stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich udziałów, lub w przypadku fuzji Administratora ze strona trzecią, lub nabycia udziałów w Spółce Administratora przez stronę trzecią.

Artykuł 7
[prawa i obowiązki Użytkownika]

 1. Użytkownik, który przekazał Syngrapha swoje dane osobowe ma prawo ich wglądu, prawo żądania ich usunięcia oraz prawo żądania aktualizacji.
 2. Użytkownik może zwrócić się do Syngrapha z żądaniem usunięcia lub aktualizacji przekazanych danych osobowych poprzez wysłanie żądania do Syngrapha na następujący adres e-mail: kontakt@syngrapha.pl.
 3. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Platformy, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, zgodnie z zasadami określonymi w Artykule 17 pkt 3 Regulaminu Platformy Syngrapha.

Współpracujemy z najlepszymi

"Jedna z największych na świecie, miedzynarodowych wywiadowni gospodarczych dba o dobór i weryfikację firm na platformie."

"Niekwestionowany lider na rynku europejskim zajmujący się bezpiecznymi transferami pieniężnymi, działający od 2001 roku."