Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY SYNGRAPHA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 01.10.2016 ROKU

 

Artykuł 1

[definicje]

Pojęcia użyte w Regulaminie Platformy Syngrapha oznaczają:

 • Regulamin – niniejszy regulamin Platformy Syngrapha, udostępniony w domenie publicznej w sieci Internet pod adresem syngrapha.pl, obowiązujący wszystkich Użytkowników Platformy Syngrapha;
 • Syngrapha – Syngrapha sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-161 Poznań), przy ul. Smardzewska 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe – Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000616267, o numerze identyfikacji podatkowej 7831741300, posiadająca numer telefonu +48 61 83 92 429, będąca właścicielem Platformy;
 • Platforma – platforma informatyczna udostępniona w domenie publicznej w sieci Internet pod adresem syngrapha.pl, dostępna dla użytkowników sieci Internet, w ramach której stwarzane są warunki do emisji Weksli przez Emitentów oraz ich obejmowania przez Remitentów, na podstawie zawartej bezpośrednio pomiędzy tymi podmiotami Umowy emisji, a także służąca do świadczenia na rzecz Użytkowników przez Syngrapha usług elektronicznych na zasadach określonych w Regulaminie;
 • Użytkownik – podmiot, posiadający Konto na Platformie założone w drodze rejestracji i akceptacji Regulaminu, na podstawie którego uzyskał dostęp do usług elektronicznych świadczonych przez Syngrapha w ramach Platformy;
 • Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Syngrapha konto w systemie informatycznym, dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu, będące zbiorem zasobów i uprawnień w ramach Platformy, wynikających z Regulaminu oraz Umowy o współpracy;
 • Umowa o świadczenie usług elektronicznych – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Syngrapha na zasadach określonych w Regulaminie;
 • Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.);
 • Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
 • Emitent – Użytkownik, który zawarł z Syngrapha Umowę o współpracy, upoważniającą go do oferowania na Platformie Ofert emisji oraz zawierania Umów emisji;
 • Remitent – Użytkownik, który przyjął Ofertę emisji za pośrednictwem Platformy;
 • Prawo wekslowe – ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku – Prawo wekslowe (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 160);
 • Weksel – weksel własny, w rozumieniu Prawa wekslowego, wystawiony przez Emitenta zgodnie z zasadami Umowy o współpracy, objęty i opłacony przez Remitenta w związku z przyjęciem przez niego Oferty emisji;
 • Cena Weksla – cena, jakiej żąda Emitent, wystawiając swoją Ofertę emisji na Platformie;
 • Dyskonto – wynagrodzenie dla Remitenta za udostępnienie środków pieniężnych w zamian za objęcie Weksla w drodze przyjęcia Oferty emisji; wysokość Dyskonta obliczana jest jako różnica pomiędzy Sumą wekslową a Ceną Weksla;
 • Suma wekslowa – suma pieniężna, do spłaty której bezwarunkowo zobowiązał się Emitent w terminie płatności Weksla;
 • Oferta emisji – oferta, w rozumieniu art. 661 § 1 Kodeksu cywilnego, zawarcia Umowy emisji oraz Umowy dyskontowej złożona przez Emitenta potencjalnym Użytkownikom za pośrednictwem Platformy; wiąże Emitenta od dnia jej udostępnienia na Platformie;
 • Przyjęcie oferty emisji – oświadczenie złożone w formie elektronicznej Emitentowi przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy, wyrażające jego wolę zawarcia Umowy emisji oraz Umowy dyskontowej;
 • Stosunek wekslowy – cywilnoprawy stosunek zobowiązaniowy, podlegający Prawu wekslowemu, nawiązany pomiędzy Emitentem a Remitentem na skutek Objęcia weksla, który wygasa z chwilą Wykupu Weksla przez Remitenta;
 • Koszyk – lista przyjętych Ofert emisji weksli, za które Użytkownik jest zobowiązany zapłacić Cenę Weksla;
 • Umowa emisji – umowa zawarta na warunkach określonych w Regulaminie pomiędzy Emitentem a Remitentem na skutek przyjęcia przez Remitenta Oferty emisji;
 • Zapłata Ceny Weksla – uznanie rachunku bankowego Emitenta Ceną Weksla wynikającą z przyjętej przez Remitenta Oferty emisji;
 • Objęcie Weksla – czynność prawna, stanowiąca skuteczne zakończenie procesu przeprowadzonego na Platformie, na który składa się zawarcie Umowy emisji oraz Zapłata Ceny Weksla;
 • Świadectwo przechowania – dokument w formie elektronicznej, wygenerowany przez Syngrapha i udostępniony Remitentowi za pośrednictwem Platformy, opatrzony zaawansowanym certyfikatem, stanowiący dowód powstania Stosunku wekslowego oraz dowód zawarcia pomiędzy Remitentem a Syngrapha Umowy przechowania;
 • Umowa przechowania – umowa przechowania, w rozumieniu art. 835 i nast. Kodeksu cywilnego, Weksla zawarta pomiędzy Syngrapha a Remitentem na zasadach określonych w Regulaminie;
 • Miejsce płatności – adres podany na Wekslu, pod którym Weksel ma być przedstawiony do zapłaty tj. Smardzewska 13, 60-161 Poznań;
 • Wykup Weksla – czynność wykonywana przez Emitenta, wynikająca ze Stosunku wekslowego, polegająca na zapłacie Sumy wekslowej, pomniejszonej o dokonane spłaty Dyskonta, Remitentowi lub jego następcy prawnemu;
 • Termin Wykupu Weksla – data, w której Emitent powinien zapłacić Remitentowi lub jego następcy prawnemu kwotę równą Sumie wekslowej, pomniejszonej o dokonane częściowe spłaty Dyskonta;
 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Umowa dyskontowa – umowa o wcześniejszą spłatę Dyskonta, zawarta pomiędzy Emitentem a Remitentem;
 • Umowa o współpracy – umowa zawarta pomiędzy Emitentem a Syngrapha regulująca, w szczególności zasady emisji Weksli przez Emitenta na Platformie;
 • Rachunek bankowy Emitenta – rachunek bankowy Emitenta przeznaczony do obsługi rozliczeń finansowych, związanych z Umowami emisji, Umowami dyskontowymi i Wykupem Weksli, umożliwiający Syngrapha wgląd i generowanie zestawień operacji płatniczych zgodnie z postanowieniami Umowy o współpracy;
 • Rachunek bankowy Remitenta – rachunek bankowy Remitenta przeznaczony do obsługi rozliczeń finansowych, związanych z Umowami emisji, Umowami dyskontowymi i Wykupem Weksli;
 • Dotpay – Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, właściciel Serwisu, posiadająca zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na działalność w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej nr IP14/2013 oraz zgodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego nr 3/2008 na prowadzenie systemu autoryzacji i rozliczeń;
 • Serwis – internetowy serwis usługowy prowadzony przez Dotpay, w którym Remitent może dokonać płatności z tytułu Zapłaty Ceny Weksla na rzecz Emitenta, w szczególności z wykorzystaniem przelewów typu pay-by-link.

WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY

Artykuł 2

[postanowienia ogólne]

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz zasady korzystania z Platformy, w tym świadczenie usług elektronicznych przez Syngrapha na rzecz Użytkowników.
 2. Do korzystania z usług świadczonych przez Syngrapha niezbędne jest zapoznanie się z Regulaminem oraz zaakceptowanie wszystkich jego postanowień.
 3. Korzystanie z Platformy wymaga posługiwania się przez Użytkownika oprogramowaniem w postaci aktualnej wersji przeglądarki internetowej z obsługą plików cookie i JavaScript.

Artykuł 3

[usługi świadczone przez Syngrapha za pomocą Platformy]

Syngrapha, jako administrator Platformy, stwarza warunki do emisji Weksli przez Emitentów oraz ich obejmowania przez Remitentów, poprzez umożliwianie zawarcia bezpośrednio pomiędzy tymi podmiotami m.in. Umowy emisji na warunkach określonych w Regulaminie, udostępniając w tym celu odpowiednie narzędzia systemowe, a także świadczy inne usługi elektroniczne określone w Regulaminie oraz Umowie o współpracy, w szczególności w zakresie:

 1. rejestracji Konta,
 2. logowania na Koncie,
 3. zarządzania Kontem i znajdującymi się na nim danymi,
 4. przyjmowania Ofert emisji,
 5. udostępniania Ofert emisji na Platformie,
 6. umożliwiania zawierania Umów emisji oraz Umów dyskontowych pomiędzy Użytkownikami,
 7. umożliwiania wzajemnego komunikowania się Emitentów i Remitentów,
 8. w przypadku realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu przekazywania Dotpay informacji o sposobie i warunkach rozdzielenia płatności należnych poszczególnych Emitentom z tytułu Zapłaty Ceny Weksla.

Artykuł 4

[utworzenie Konta]

 1. Utworzenie Konta wymaga rejestracji, polegającej na wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: syngrapha.pl, w zakładce „Stwórz konto”. Syngrapha umożliwia rejestrację Konta z wykorzystaniem konta Facebook oraz LinkedIn.
 2. Użytkownikowi nie wolno korzystać z cudzych Kont oraz udostępniać swojego Konta osobom nieuprawnionym. W celu zabezpieczenia dostępu do Konta, Użytkownik ustanawia przy rejestracji hasło dostępu. Syngrapha nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonywane przez osoby nieuprawnione, a wchodzące w zakres zarządzania Kontem Użytkownika.
 3. Użytkownikiem może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub Przedsiębiorca.
 4. Rejestracji Użytkownika będącego Przedsiębiorcą oraz składania w imieniu i jego na rzecz wszelkich oświadczeń woli i wiedzy w postaci elektronicznej w ramach Konta Użytkownika może dokonać wyłącznie osoba fizyczna należycie do tego umocowana.
 5. W wyniku prawidłowej rejestracji, Syngrapha tworzy dla Użytkownika Konto.
 6. Przyjęcie Oferty emisji wymaga uzupełnienia danych podanych podczas rejestracji zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym. W momencie uzupełnienia danych Użytkownik wybiera czy będzie korzystał z Konta jako osoba prywatna (konto prywatne) albo jak Przedsiębiorca (konto firmowe).
 7. Syngrapha może uzależnić korzystanie z Platformy przez Użytkownika od uwiarygodnienia podanych przez niego danych poprzez przesłanie stosownych dokumentów. Podanie nieprawdziwych danych, odmowa przedłożenia wymaganych przez Syngrapha dokumentów lub ich negatywna weryfikacja stanowią podstawę do zablokowania Konta Użytkownika.
 8. Z momentem akceptacji Regulaminu pomiędzy Syngrapha a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie usług elektronicznych, na warunkach określonych w Regulaminie. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 9. W terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia Umowy o świadczeniu usług elektronicznych, o której mowa w pkt 8 powyżej, Użytkownik będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Zasady odstąpienia od Umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym wzór formularza, z którego może skorzystać Użytkownik, określone są w Załączniku nr 1 do Regulaminu. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usług elektronicznych, Użytkownik traci uprawnienia do korzystania z Konta. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług elektronicznych jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy dyskontowej oraz Umowy przechowania, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.
 10. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji wszelkich danych zamieszczonych na jego Koncie za każdym razem, gdy ulegną one zmianie. Funkcje aktualizacji danych Użytkownika są dostępne po zalogowaniu na Konto.
 11. Emitowanie oraz obejmowanie Weksli jest możliwe wyłącznie przez Użytkowników posiadających Konto na Platformie.
 12. Syngrapha komunikuje się z Użytkownikami za pośrednictwem komunikatów zamieszczanych na Koncie Użytkowników, na co Użytkownik wyraża zgodę. Użytkownik zobowiązuje się do systematycznego odbioru komunikatów przekazywanych mu przez Syngrapha. Zamieszczenie przez Syngrapha komunikatu na Koncie Użytkownika jest jednoznaczne z wprowadzeniem tej informacji do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią. W sytuacjach wskazanych w Regulaminie, Syngrapha ma prawo komunikować się z Użytkownikiem również za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany podczas rejestracji adres e-mail, na co Użytkownik wyraża zgodę.

Artykuł 5

[Polityka ochrony prywatności]

 1. Syngrapha przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz Polityki Prywatności stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.) albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych Remitentom, Emitentom oraz Dotpay, w celu umożliwienia realizacji postanowień wynikających z zawartych Umów emisji oraz Umów dyskontowych.

Artykuł 6

[Rachunek bankowy Remitenta]

 1. Wszelkie płatności związane ze Stosunkiem wekslowym dokonywane są za pośrednictwem rachunku bankowego w walucie polskiej (PLN).
 2. Remitent powinien wykonać płatność z tytułu Zapłaty Ceny Weksla z Rachunku bankowego Remitenta, którego jest posiadaczem. Remitent wyraża zgodę na to, że w przypadku, gdy płatność zostanie dokonana z rachunku bankowego jego małżonka, z którym pozostaje on we wspólności majątkowej małżeńskiej, ze wskazaniem w tytule przelewu, że jest ona dokonywana z tytułu Zapłaty Ceny Weksla, w szczególności poprzez podanie w tytule numeru zamówienia), wszelkie operacje finansowe związane ze Stosunkami wekslowymi na rzecz Remitenta będą wykonywane na ten rachunek bankowy. Remitent wyraża zgodę, na to że rachunek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stanie się jego rachunkiem do rozliczeń w rozumieniu pkt 3 poniżej, ujawnionym na jego Koncie, do momentu dokonania jego zmiany w trybie określonym w pkt 4 poniżej. Syngrapha ani Emitent nie ponoszą odpowiedzialności za wzajemne rozliczenia pomiędzy Remitentem a posiadaczem rachunku, z którego została dokonana płatność.
 3. Rachunek bankowy, z którego zostanie dokonana po raz pierwszy płatność z tytułu Zapłaty Ceny Weksla jest właściwy do dokonywania wszelkich operacji finansowych związanych ze Stosunkami wekslowymi na rzecz Remitenta, z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej. W przypadku dokonania płatności przy wykorzystaniu Serwisu, rachunkiem o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie rachunek, z którego została dokonana płatność za pośrednictwem Serwisu.
 4. Remitent ma prawo powiadomić Syngrapha o zmianie rachunku bankowego, o którym mowa w pkt 3 powyżej, najpóźniej na 10 (dziesięć) dni przed Terminem Wykupu Weksla oraz najpóźniej na 10 (dziesięć) dni przed terminami częściowej spłaty Dyskonta, poprzez dokonanie ze swojego, nowego rachunku bankowego przelewu na kwotę 1,00 zł (jeden złoty) na rachunek bankowy Syngrapha, podając w tytule przelewu numer PESEL w przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną lub numer NIP w przypadku Przedsiębiorcy.
 5. Po otrzymaniu przelewu zgodnie z pkt 4 powyżej, Syngrapha dokona zmiany rachunku bankowego na Koncie Remitenta. Syngrapha zastrzega sobie 4 (cztery) dni na dokonanie zmiany rachunku bankowego na Koncie Remitenta.
 6. Do momentu ujawnienia zmiany Rachunku bankowego Remitenta na jego Koncie, rachunkiem bankowym właściwym do dokonywania wszelkich płatności, pozostaje rachunek ujawniony dotychczas na Koncie Remitenta.
 7. Remitent ponosi wszelką odpowiedzialność za dokonywanie operacji finansowych, określonych w Regulaminie, za pośrednictwem lub na rachunek bankowy nieujawniony na jego Koncie.

 Artykuł 7

[prawa i obowiązki Użytkownika]

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Regulaminu.
 2. Syngrapha zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia lub zablokowania Konta w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia Regulaminu.
 3. Oferty emisji, jak również informacje dotyczące Emitentów są dostępne również dla niezarejestrowanych użytkowników.
 4. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania na Platformie treści o charakterze bezprawnym.
 5. Zakazane są wszelkie działania mające na celu zakłócenie prawidłowego działania Platformy.
 6. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami Regulaminu.
 7. Użytkownik, ma prawo w każdym czasie rozwiązać Umowę o świadczenie usług elektronicznych składając Syngrapha oświadczenie o wypowiedzeniu tej umowy. Umowa o świadczenie usług elektronicznych ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług elektronicznych przez Użytkownika, który objął Weksel lub wyemitował Weksel, rozwiązanie tej umowy następuje z upływem 14 (czternastego) dnia od dnia dokonania Wykupu tego Weksla.
 8. Użytkownicy, wyrażają zgodę na składanie im oświadczeń woli w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem narzędzi Platformy, na warunkach określonych w Regulaminie.
 9. Użytkownicy oświadczają, że środki przeznaczone na Zapłatę Ceny Weksla oraz na częściową spłatę Dyskonta i Wykup Weksla pochodzą z legalnych oraz ujawnionych źródeł.

Artykuł 8

[reklamacje dotyczące świadczenia usług elektronicznych]

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Syngrapha można składać:
  1. pisemnie na adres Syngrapha
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@syngrapha.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 3. opis przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj, okoliczności i daty wystąpienia nieprawidłowości;
 4. dane kontaktowe składającego reklamację.
 5. Syngrapha rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana za pośrednictwem takiego samego środka komunikacji jak została złożona reklamacja.
 6. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika, będącego Konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 8. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 9. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
 10. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 11. Użytkownik, będący Konsumentem, może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Syngrapha, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

WARUNKI EMISJI WEKSLI

Artykuł 9

[uprawnienia do prezentowania Ofert emisji]

 1. Emisja Weksli odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Na Platformie prezentowane są Oferty emisji Użytkowników, będących Przedsiębiorcami, którzy zawarli z Syngrapha Umowę o współpracy.
 3. Użytkownik zainteresowany prezentowaniem Ofert emisji na Platformie zgłasza taką chęć Syngrapha poprzez kontakt z Infolinią Syngrapha pod numerem +48 534 900 006.
 4. Warunki emisji Weksli są szczegółowo określone w Umowie o współpracy.

Artykuł 10

[ryzyko związane z Przyjęciem Oferty emisji]

 1. Weksle prezentowane na Platformie są papierami wartościowymi emitowanymi przez Emitentów.
 2. Za spłatę wierzytelności wynikających ze Stosunku wekslowego odpowiedzialność ponosi wyłącznie Emitent.
 3. Użytkownik przyjmujący Ofertę emisji dokonuje tego na własne ryzyko, z którym wiąże się ryzyko niewypłacalności Emitenta.

Artykuł 11

[zawarcie Umowy emisji oraz powstanie Stosunku wekslowego]

 1. Użytkownik, posiadający aktywne Konto, może przyjąć Ofertę emisji, z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej.
 2. Emitent Weksla nie może być jednocześnie jego Remitentem, a Syngrapha ma prawo podjęcia wszelkich działań, w tym zablokowania Konta Użytkownika, w celu wstrzymania próby Przyjęcia oferty emisji takiego Weksla.
 3. Użytkownik dokonuje przyjęcia Oferty emisji poprzez: dodanie Weksla do Koszyka, akceptację Regulaminu i kliknięcie ikony „Przyjmuję ofertę”. Kliknięcie w ikonę „Przyjmuję ofertę” jest jednoznaczne z Przyjęciem oferty emisji.
 4. Z momentem Przyjęcia oferty emisji dochodzi do zawarcia bezpośrednio pomiędzy Emitentem a Remitentem Umowy emisji, na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Jednocześnie z momentem Przyjęcia oferty, Remitent wybiera jeden ze sposobów Zapłaty Ceny Weksla:
 6. przelewem tradycyjnym bezpośrednio z rachunku bankowego, o którym mowa art. 6 pkt 2 Regulaminu, na rachunek bankowy Emitenta, zgodnie z pkt 6 poniżej;
 7. za pośrednictwem Serwisu – przelewem elektronicznym, przekazem i przelewem bankowym lub e-transferem z wykorzystaniem kanałów płatności udostępnionych przez Serwis.
 8. W przypadku wyboru sposobu Zapłaty Ceny Weksla, o którym mowa w pkt 5 lit. a. powyżej Syngrapha, za pośrednictwem Platformy, przekazuje Remitentowi informację o:
  1. terminie Zapłaty Ceny Weksla,
  2. Rachunku bankowym Emitenta, na który należy uiścić Cenę Weksla.
 9. Skorzystanie przez Remitenta ze sposobu Zapłaty Ceny Weksla za pośrednictwem Serwisu wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu Dotpay, udostępnionego Remitentowi przez Dotpay przed dokonaniem płatności oraz postępowania według zasad określonych w tym regulaminie.
 10. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 lit. a. powyżej, Remitent jest zobowiązany do wykonania oddzielnego przelewu dla każdego Emitenta, którego Oferta emisji została przyjęta. Natomiast w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 lit. b. powyżej (płatność z wykorzystaniem Serwisu), Remitent dokonuje jednej płatności, a na mocy Regulaminu, upoważnia Syngrapha do przekazania Dotpay informacji o sposobie i warunkach rozdzielnia płatności należnych poszczególnym Emitentom tytułem Zapłaty Ceny Weksla.
 11. Termin na zapłatę Ceny Weksla wynosi 3 (trzy) Dni robocze od dnia Przyjęcia oferty emisji.
 12. Zapłata Ceny Weksla następuje z momentem uznania rachunku bankowego Emitenta Ceną Weksla.
 13. W przypadku braku uznania Rachunku bankowego Emitenta Ceną Weksla w terminie wskazanym w pkt 9 powyżej, Umowa o emisję ulega automatycznemu rozwiązaniu bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń przez Użytkowników, a Oferta emisji zostaje ponownie udostępniona na Platformie.
 14. Od chwili Przyjęcia oferty emisji przez Remitenta do czasu upływu terminu na zapłatę Ceny Weksla, Emitent nie może dokonywać jakichkolwiek czynności prawnych lub faktycznych, których bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy emisji.
 15. Z momentem Objęcia Weksla, Umowa emisji zostaje wykonana, a pomiędzy Emitentem a Remitentem powstaje Stosunek wekslowy.
 16. Po Objęciu Weksla i pozytywnej weryfikacji zapłaty Ceny Weksla przez Remitenta, Syngrapha, za pośrednictwem Platformy, wygeneruje Świadectwo przechowania i udostępni je na Koncie Remitenta.
 17. W wyniku Umowy emisji powstaje Stosunek wekslowy, który podlega przepisom Prawa wekslowego i jest stosunkiem abstrakcyjnym oraz bezwarunkowym, co oznacza że Weksel nie jest związany z jakimikolwiek innymi czynnościami prawnymi, w tym umowami, a zapłata Sumy wekslowej nie może być uzależniona od jakichkolwiek innych okoliczności czy warunków. W konsekwencji powyższego odstąpienie przez Remitenta, będącego Konsumentem, od Umowy emisji jako zawieranej na odległość, określone przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), nie wywoła skutków prawnych.

Artykuł 12

[spłata Dyskonta]

 1. Jednocześnie z momentem przyjęcia Oferty emisji przez Remitenta, zgodnie z Artykułem 11 pkt 3 Regulaminu Remitent przyjmuje ofertę Emitenta zawarcia Umowy dyskontowej.
 2. Z momentem przyjęcia oferty, o której mowa pkt 1 powyżej, dochodzi do zawarcia pomiędzy Emitentem a Remitentem Umowy dyskontowej, na mocy której Emitent zobowiązuje się do spłaty Dyskonta w równych częściach, co trzy miesiące kalendarzowe liczone od daty uznania rachunku bankowego Emitenta Ceną Weksla, a Remitent zobowiązuje się do przyjmowania częściowych spłat Dyskonta ze skutkiem pomniejszenia Sumy wekslowej.
 3. Zapłata wymaganej części Dyskonta następuje na Rachunek bankowy Remitenta ujawniony w dniu zapłaty na Koncie Remitenta i Koncie Emitenta.
 4. Zapłata wymaganej części Dyskonta następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Emitenta kwotą Częściowej Spłaty Dyskonta.
 5. Syngrapha za pośrednictwem Platformy, udostępnia Emitentowi następujące informacje:
 6. imię i nazwisko/nazwę Remitenta,
 7. nr rachunku bankowego Remitenta,
 8. nr weksla,
 9. kwotę Częściowej Spłaty Dyskonta,
 10. termin Częściowej Spłaty Dyskonta.
 11. Wydanie Weksla Remitentowi lub jego następcy prawnemu przed Terminem Wykupu Weksla powoduje automatyczne rozwiązanie Umowy dyskontowej bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń przez Użytkowników. Z momentem rozwiązania Umowy dyskontowej jakakolwiek częściowa spłata Dyskonta przez Emitenta na rzecz Remitenta odbywa się na wyłączne ryzyko Emitenta.

Artykuł 13

[Umowa przechowania Weksli na rzecz Remitenta]

 1. Z momentem udostępnienia, za pośrednictwem Platformy, Świadectwa przechowania Weksla, dochodzi do nawiązania pomiędzy Remitentem a Syngrapha Umowy przechowania, na zasadach określonych w niniejszym Artykule 13 Regulaminu.
 2. Remitent, na mocy Regulaminu, upoważnia Syngrapha do:
 3. odnotowywania na Wekslu częściowej spłaty Dyskonta,
 4. przedstawienia Emitentowi Weksla do zapłaty,
 5. dokonania na odwrocie Weksla wzmianki o jego zapłaceniu, a następnie dokonania czynności skasowania Weksla.
 6. Weksle będą przechowywane przez Syngrapha na rzecz Remitentów w Poznaniu z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.
 7. Syngrapha, jako przechowawca, wyda Weksel jedynie Remitentowi lub jego następcy prawnemu. W przypadkach, o których mowa w art. 467 Kodeksu cywilnego, Syngrapha złoży Weksel do depozytu sądowego, a w przypadku gdy będzie to niemożliwe do depozytu notarialnego.
 8. Na mocy Umowy przechowania zawartej pomiędzy Syngrapha a Remitentem, Syngrapha nie ma upoważnienia ani też nie zobowiązuje się do wydania oryginału Weksla na podstawie przedstawionego odpisu.

Artykuł 14

[wydanie Weksla]

 1. Remitent może w każdym czasie, z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej, odebrać Weksel od Syngrapha, po uprzednim zgłoszeniu Syngrapha takiego żądania.
 2. Syngrapha może wydać Weksel od chwili udostępnienia przez Syngrapha, za pośrednictwem Platformy, Świadectwa przechowania, lecz nie później niż na 7 (siedem) dni przed Terminem Wykupu Weksla lub terminem częściowej spłaty Dyskonta. W przypadku niezgłoszenia żądania wydania Weksla, Wykup weksla następuje na zasadach określonych w Artykule 15 Regulaminu.
 3. Przed wydaniem Weksla, Syngrapha kwituje częściową lub całkowitą spłatę Dyskonta poprzez zamieszczenie na Wekslu informacji o dokonanych spłatach Dyskonta.
 4. Warunkiem wydania Weksla Remitentowi lub jego następcy prawnemu jest:
 5. pokwitowanie otrzymania częściowej lub całkowitej spłaty Dyskonta,
 6. podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego Weksla.
 7. O wydaniu Weksla Syngrapha informuje Emitenta poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na jego Koncie.
 8. Z chwilą wydania Weksla przez Syngrapha, dochodzi do rozwiązania Umowy przechowania tego Weksla przez Syngrapha bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń; z chwilą tą wygasają również wszelkie upoważnienia dotyczące tego Weksla udzielone Syngrapha przez Użytkownika na mocy Regulaminu.

Artykuł 15

[przedstawienie Weksla do zapłaty i Wykup Weksla]

 1. Emitent jest zobowiązany wykupić Weksel w Terminie Wykupu Weksla. Celem usunięcia wszelkich wątpliwości, powyższe dotyczy również Weksla, który nie znajduje się w przechowaniu Syngrapha, jak również Weksla zbytego przez indos lub w drodze przelewu wierzytelności.
 2. W przypadku odebrania Weksla przez Remitenta od Syngrapha, zgodnie z postanowieniami Artykułu 14 Regulaminu, zasady dotyczące Wykupu Weksla określone w pkt 3 – 11 poniżej nie stosuje się. Powyższe oznacza, że wszystkie czynności związane z Wykupem Weksla, w tym przedstawienia go do zapłaty, Emitent oraz Remitent, wykonują w swoim własnym zakresie, tj. poza Platformą.
 3. Syngrapha za pośrednictwem Platformy, udostępnia Emitentowi następujące informacje:
 4. imię i nazwisko/nazwę Remitenta,
 5. nr rachunku bankowego Remitenta,
 6. nr weksla,
 7. kwotę pozostającą do zapłaty,
 8. Termin Wykupu Weksla.
 9. Syngrapha, działając z upoważnienia Remitenta, przedstawia Emitentowi Weksel do zapłaty w Miejscu płatności Weksla.
 10. Przelew środków pieniężnych tytułem Wykupu Weksla następuje na Rachunek bankowy Remitenta ujawniony w Dniu Wykupu Weksla na Koncie Remitenta i Koncie Emitenta.
 11. Wykup Weksla następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Emitenta Sumą wekslową lub, w przypadku zawarcia Umowy dyskontowej, kwotą pozostałą do zapłaty po odjęciu od Sumy wekslowej kwoty stanowiącej równowartość uiszczonych częściowych spłat lub całkowitej spłaty Dyskonta.
 12. Remitent ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od Terminu Wykupu Weksla zawiadomić Syngrapha, e-mailem na adres: kontakt@syngrapha.pl, o braku wpływu środków tytułem Wykupu Weksla. Otrzymanie przez Remitenta potwierdzenia odbioru e-maila, o którym mowa powyżej jest jednoznaczne ze skutecznym doręczeniem.
 13. W przypadku, gdy Remitent powiadomi Syngrapha o braku zapłaty za Weksel, zgodnie z pkt 7 powyżej, Syngrapha dokona weryfikacji złożonego przez Remitenta zawiadomienia. Jeżeli w wyniku dokonanej weryfikacji okaże się, że rachunek bankowy Emitenta został obciążony kwotą, o której mowa w pkt 6 powyżej, Syngrapha upoważniona będzie do złożenia Weksla do depozytu sądowego lub depozytu notarialnego na koszt i ryzyko uprawnionego.
 14. W przypadku obciążenia rachunku bankowego Emitenta kwotą, o której mowa w pkt 6 powyżej oraz braku dokonania przez Remitenta zawiadomienia zgodnie z pkt 7 powyżej, Syngrapha, działając z upoważnienia Remitenta, z upływem 7 (siódmego) dnia po upływie terminie Wykupu Weksla dokona skasowania Weksla.
 15. Weksle, które nie zostały wykupione w Terminie Wykupu są przechowywane przez Syngrapha na rzecz Remitentów do czasu ich odbioru przez Remitenta lub jego następcy prawnego.
 16. Po dokonanej zapłacie tytułem Wykupu Weksla, a przed jego wydaniem Emitentowi, Syngrapha z upoważnienia Remitenta, na odwrocie Weksla czyni wzmiankę o jego zapłaceniu, a następnie dokonuje czynności skasowania Weksla. Z chwilą skasowania Weksla dochodzi do przeniesienia posiadania Weksla z Remitenta na Emitenta oraz nawiązania umowy przechowania Weksla pomiędzy Syngrapha a Emitentem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SYNGRAPHA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 16

[odpowiedzialność Syngrapha]

 1. Syngrapha nie ponosi odpowiedzialności za efekty jakichkolwiek decyzji podjętych na podstawie informacji zamieszczonych na Platformie. Odpowiedzialność powstała w związku z Przyjęciem oferty emisji spoczywa wyłącznie na Remitencie.
 2. Syngrapha nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na Platformie.
 3. Syngrapha nie ponosi odpowiedzialności za realizację płatności, o których mowa w Regulaminie.
 4. Syngrapha nie jest stroną Umów emisji ani Umów dyskontowych zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie ponosi odpowiedzialności za należyte wywiązywanie się z tych umów.
 5. Syngrapha nie bierze odpowiedzialności za wypłacalność Emitentów.
 6. Użytkownicy ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za wykonanie Umów emisji oraz Umów dyskontowych, jak również za zobowiązania wynikające ze Stosunków wekslowych.
 7. Syngrapha dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Platformy. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Platformy, Syngrapha zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w świadczeniu usług elektronicznych, na podstawie Regulaminu, a w przypadku wystąpienia awarii Syngrapha dołoży należytych starań w celu jak najszybszego przywrócenia poprawnego funkcjonowania Platformy.
 8. Syngrapha działa na podstawie przepisów prawa i stosuje się do decyzji właściwych organów.

Artykuł 17

[postanowienia końcowe]

 1. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników nieodpłatnie na Platformie w taki sposób, że możliwe jest jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili.
 2. Syngrapha zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Syngrapha udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie syngrapha.pl oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy rejestracji adres e-mail Użytkownika, co jest jednoznaczne z wprowadzeniem informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług elektronicznych w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu do Syngrapha. Umowa o świadczenie usług elektronicznych ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług elektronicznych przez Użytkownika, który objął Weksel lub wyemitował Weksel, rozwiązanie tej umowy następuje z upływem 14. (czternastego) dnia od dnia dokonania Wykupu tego Weksla. Do Stosunków wekslowych powstałych przed dniem wejścia w życie zmian do Regulaminu, stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się prawo polskie.
 4. Wszelkie prawa do treści Platformy są zastrzeżone na rzecz Syngrapha.
 5. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu:
 6. Załącznik nr 1 Formularz odstąpienia od Umowy o świadczenia usług elektronicznych,
 7. Załącznik nr 2 Polityka Prywatności.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Platformy Syngrapha (tekst jednolity na dzień 01.10.2016 roku)

W ciągu 14 dni od zawarcia Umowy o świadczenie usług elektronicznych z Syngrapha sp. z o.o. (tj. od utworzenia Konta na Platformie Syngrapha) możesz od odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby odstąpić od ww. umowy, należy przesłać do Syngrapha sp. z o.o. oświadczenie o odstąpieniu w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@syngrapha.pl lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Syngrapha sp. z o.o., ul. Smardzewska 13, 60-161 Poznań.

W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług elektronicznych możesz skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

__________________, dnia ___________________

Syngrapha sp. z o.o.

 1. Smardzewska 13

60-161 Poznań

e-mail: kontakt@syngrapha.pl

Ja, ____________________(imię i nazwisko), posiadający następujący adres e-mail ______________________ niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy o świadczenie usług elektronicznych zawartej z Syngrapha sp. z o.o. w ramach Platformy Syngrapha.

 

 

______________________

(podpis)

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Platformy Syngrapha (tekst jednolity na dzień 01.10.2016 roku)

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Artykuł 1

[postanowienia ogólne]

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Platformy Syngrapha (zwanej dalej „Platformą”) przez spółkę Syngrapha sp. z o.o. (zwana dalej: „Syngrapha”).
 2. Administratorem danych osobowych jest spółka Syngrapha sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-161 Poznań), przy ul. Smardzewska 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000616267, o numerze identyfikacji podatkowej 7831741300 (zwana dalej „Administratorem”).
 3. Użytkownikiem, w rozumieniu Polityki Prywatności, jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych przez Syngrapha za pośrednictwem Platformy.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Syngrapha może skutkować niemożnością świadczenia przez Syngrapha na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy.
 5. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Syngrapha, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej syngrapha.pl.
 6. Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.).
 7. Wyrażenia użyte w Polityce Prywatności, pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Platformy Syngrapha, chyba że co innego wynika z Polityki Prywatności.

Artykuł 2

[zbieranie danych osobowych]

 1. W trakcie rejestracji na Platformie i korzystania z Platformy, Administrator może domagać się podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Platformy.
 2. Dane osobowe Użytkownika zbierane w sposób określony w ust. 1 powyżej obejmują: nazwisko, imię, adres e-mail, numer PESEL, numer rachunku bankowego, numer IP.

Artykuł 3

[przetwarzanie danych osobowych]

Przekazane przez Użytkowników dane osobowe, przetwarzane są w celu:

 1. założenia Konta Użytkownika oraz świadczeniu przez Syngrapha usług elektronicznych związanych z emitowaniem oraz obejmowaniem Weksli za pośrednictwem Platformy przez Użytkowników, w tym zapewnianie obsługi Użytkownika, zarządzenia kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych;
 2. przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Administratora;
 3. realizacji płatności z wykorzystaniem Serwisu,
 4. egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Platformy Syngrapha.

Artykuł 4

[udostępnianie danych osobowych]

 1. Użytkownicy, zawierający Umowy emisji weksli oraz Umowy dyskontowe, wyrażają zgodę na udostępnienie ich danych osobowych drugiej stronie tych umów oraz Dotpay, w celu umożliwienia realizacji praw i obowiązków wynikających z tych umów.
 2. Użytkownicy, którzy uzyskali dane osobowe od Syngrapha ww. celu, zobowiązani są zapewnić Użytkownikom których dane zostały przekazane realizację przysługujących im uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownicy których danych zostały przekazane mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz modyfikacji, prawo do kontroli przetwarzania ich danych osobowych.

Artykuł 5

[adres IP oraz pliki cookies]

 1. Syngrapha jest uprawniona do gromadzenia w ramach Platformy danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.
 2. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z Platformy tak, aby możliwe było np. korzystanie z Platformy bez konieczności ponownego logowania się. Syngrapha zbiera zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.

Artykuł 6

[prawa i obowiązki Administratora]

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.).
 2. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Platformy.
 4. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: spółkom zależnym; stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich udziałów, lub w przypadku fuzji Administratora ze strona trzecią, lub nabycia udziałów w Spółce Administratora przez stronę trzecią.

Artykuł 7

[prawa i obowiązki Użytkownika]

 1. Użytkownik, który przekazał Syngrapha swoje dane osobowe ma prawo ich wglądu, prawo żądania ich usunięcia oraz prawo żądania aktualizacji.
 2. Użytkownik może zwrócić się do Syngrapha z żądaniem usunięcia lub aktualizacji przekazanych danych osobowych poprzez wysłanie żądania do Syngrapha na następujący adres e-mail: kontakt@syngrapha.pl.
 3. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Platformy, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, zgodnie z zasadami określonymi w Artykule 17 pkt 3 Regulaminu Platformy Syngrapha.

Współpracujemy z najlepszymi

"Jedna z największych na świecie, miedzynarodowych wywiadowni gospodarczych dba o dobór i weryfikację firm na platformie."

"Niekwestionowany lider na rynku europejskim zajmujący się bezpiecznymi transferami pieniężnymi, działający od 2001 roku."